Observatori Ciutadà Municipal d'Eivissa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Organismes Municipals
Consorci "Eivissa Patrimoni de la Humanitat"

El Consorci "Eivissa Patrimoni de la Humanitat" és un organisme per promoure, coordinar i finançar les diferents actuacions a fer amb els béns afectats per la declaració de Patrimoni de la Humanitat.

Els objectius que el Consorci està assolint són:
1. Promoure i finançar l’execució d’obres, serveis i instal·lacions en general, com també la construcció i l’establiment de mitjans adequats de transport i comunicacions relacionats amb la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
2. Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques per a la realització de les obres, els serveis i les instal.lacions descrits.
3. Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni històric.  

Patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa - MACE

El Patronat del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa - MACE és un organisme autònom de caràcter local creat per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen els seus estatuts, que podeu descarregar a l'enllaç adjunt.

Membres de la Junta Rectora del MACE:
President
de la Junta Rectora del Patronat, Sr. José Juan Tur Cardona.
Vicepresident de la Junta Rectora del Patronat, Sr. Ildefonso Molina Jiménez.

Contacte:
Adreça:
 Ronda Narcís Puget, s/n 
Telèfon: 971 302 723
Fax: 971 302 723
Correu electrònic: mac@eivissa.es 
Web: http://www.mace.eivissa.es

Estatuts del Patronat del MACE

 

Patronat de Música d'Eivissa

El Patronat de Música de la ciutat d'Eivissa és una fundació pública que, tot seguint les directrius de l'Ajuntament, té per objectius el foment del coneixement i l'aprenentatge de la música. També s'encarrega de mantenir les instal.lacions dedicades a aquest fi, així com de crear-ne de noves en funció de les necessitats que sorgeixin.

Del Patronat en depenen l'Escola Municipal de Música, la Banda de Música "Ciutat d'Eivissa", el Cor de Música 'Ciutat d'Eivissa' i l'Orquestra Simfònica.

El Patronat es troba ubicat físicament a l'Edifici Polivalent de Can Ventosa, així com les instal.lacions de l'Escola i les àules d'assaig del Cor, la Banda i la Simfònica.

Membres de la Junta Rectora del Patronat de Música:
President
de la Junta Rectora del Patronat, Sr. José Juan Tur Cardona.
Vicepresident de la Junta Rectora del Patronat, Sr. Ildefonso Molina Jiménez.

Contacte:
Adreça:
Av. d’Ignasi Wallis, 26
Tel.: 971310061
Fax: 971310121
Correu electrònic: patronatdemusica@eivissa.es

Estatuts Patronat Municipal de Música 
 

Patronat d'Esports d'Eivissa

El Patronat d'Esports és una fundació pública que, tot seguint les directrius de l'Ajuntament, té per objectiu el foment de l'esport a la ciutat d'Eivissa.

També s'encarrega de mantenir les instal.lacions dedicades a aquest fi, així com de crear-ne de noves en funció de les necessitats que sorgeixin.

Membres de la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports:
Presidència
de la Junta Rectora del Patronat, Sr. Agustín Perea Montiel.
Vicepresidenta de la Junta Rectora del Patronat, Sra. Elena López Boned.
Vocals de la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports en representació d'entitats de reconeguda competència en matèries objecte de l'Activitat del Patronat al Sr. Eugenio Tilves Iglesias, llicenciat en educació física i entrenador nacional d'hanbol, i al Sr. Aitor Flores Montelongo, entrenador de futbol, membre del club Base Sport i triatleta.


Contacte:
Adreça:
Carrer de Campanitx, 26
Telèfon: 971 313 564
Fax: 971 313 522
Correu electrònic: esports@eivissa.es

Estatuts del Patronat Municipal d'Esports
 


IMVISA

IMVISA és una Societat Anònima de capital públic que depèn de l'Ajuntament d'Eivissa. El seu Consell Executiu el conformen els mateixos membres del Ple, el que assegura el control des de l'Administració Pública.

El seu objecte és promoure les gran obres i projectes públics sense haver de requerir de la maquinària administrativa.

Membres del Consell d'Administració:
President: Sr. Rafael Ruiz Gónzalez
Vicepresident: Sr. Juan Ribas Ferrer
Secretària: Sra. Estefania Torres Sánchez
Vocals:
Sra. Elena Lopez Boned
Sr. Idelfonso Molina Jiménez
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Maria Fajarnés Costa
Sr. Juan José Tur Ripoll

Contacte:
Adreça:
c. de Canàries, 35 
Tel: 971 397 600