Observatori Ciutadà Municipal d'Eivissa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Dret de petició

Els ciutadans i ciutadanes tenim dret a dirigir-nos a qualsevol organisme o entitat vinculada a les administracions públiques per a trametre’ls queixes, reclams, consultes o sol·licituds de documentació, entre d’altres peticions. Aquests organismes estan, per tant, obligats a respondre.

El dret de petició és, una de les eines fonamentals per a que la ciutadania auditi. Expliquem a continuació com funciona aquest dret basant-nos en l’excel·lent explicació fet per l’OCM Sabadell.

Què en diu la llei?

La Constitució espanyola reconeix com a dret fonamental el dret de petició individual i col·lectiva. És a l'Article 29 (clica per consultar):

«Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.»

El dret de petició és el dret de tota persona a presentar peticions davant qualsevol administració, autoritat o institució pública així com davant dels òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seva competència.

La regulació d'aquest dret es troba en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre de Regulació del Dret de Petició (clica per consultar). 

Qui demana i qui respon?

Qui pot exercir el dret de petició? Tota persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat (art.1). En el nostre cas l'exercirà l'Associació Observatori Ciutadà per l'Auditoria d'Eivissa per iniciativa pròpia o a partir de les consultes que rebi.

A qui es pot dirigir? Davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, així com davant els òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques (art.2). En el nostre cas davant:

 • L'Ajuntament d'Eivissa (alcaldia, regidories, secretaria, etc.).
 • La sindicatura de comptes.
 • El síndic de greuges d'Eivissa.
 • Empreses de propietat o participades directa o indirectament per l'Ajuntament d'Eivissa.
 • Empreses privades que gestionin algun servei licitat per l'Ajuntament d'Eivissa.

Quines són les condicions legals de tramitació?

Segons la llei, des del moment de la presentació de la petició:

 • Abans de 10 dies el destinatari de la petició ha d'acusar la recepció i comunicar-ho a l'OCM.
 • Abans de 45 dies el destinatari de la petició ha de notificar a l'OCM la seva inadmissió. El silenci administratiu significa l'admissió a tràmit.
 • Abans de 3 mesos (si ha estat admesa) el destinatari de la petició ha de contestar i notificar l'OCM.
  • Aquesta contestació incorporarà les raons i motius pels que s'acorda accedir o no a la petició i, si és el cas, incloure les mesures, accions o resolució pressa.
  • Si la petició es considera fundada el destinatari estarà obligat a acomplir-la.
 • Anualment els destinataris de peticions han de confeccionar una memòria de les activitats derivades de les peticions rebudes.